CONSULTORIA D’EDIFICACIÓ I INSTAL·LACIONS
(per particulars i professionals)

 • Consultoria energètica:

  • Estandard Passivhaus
  • Certificiacions energètiques
  • Auditoria energètica
  • Implementació energies renovables (fotovoltaica, aerotèrmia, etc…)
 • Projectes d’instal·lacions (RITE; Baixa tensió, Enllumenat públic, Telecomunicacions, etc…)

 • Projectes d’activitats (aparcaments, comercials, administratius, hotelers, recreatiu, esportiu)

 • Càlcul estructural i justificació CTE

ASSESSORAMENT I GESTIÓ

 • Adequació a Normatives actuals

 • Tramitació d’Expedients de Legalització

 • Tramitació i seguiment de llicències

 • Estudis de viabilitat

 • Regularitzacions cadastrals

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

 • Estudis de Seguretat i Salut

 • Coordinació de Seguretat i Salut

 • Plans de Seguretat i Salut

 • Assessorament a contractistes

INFORMES I DICTÀMENS

 • Elaboració de Cèdules d’habitabilitat i de segona ocupació

 • Elaboració de Certificats (de solidesa, de legalització, entre altres)

 • Elaboració d’informes, dictàmens i peritatges.