Serveis

ARQUITECTURA

 •  Elaboració de Projectes, Gestió i Direcció d'Obres de nova construcció
 •  Rehabilitació
 •  Reforma i Ampliació
 •  Enderrocs
 •  Llicència d'Activitats
 •  Aixecament de plànols
 •  Càlcul d'estructures
 •  Amidaments i pressupostos

Estudis previs, avantprojecte, projecte bàsic i d’execució, gestió, coordinació i direcció d'obra.

URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 •  Planejament
 •  Parcel·lacions i reparcel·lacions
 •  Assessorament a municipis

INTERIORISME I MOBILIARI

 •  Assessorament i elaboració de Projectes

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 •  Estudis de Seguretat i Salut
 •  Coordinació de Seguretat i Salut
 •  Plans de Seguretat i Salut
 •  Assessorament a contratistes

INFORMES I DICTÀMENS

ASSESSORAMENT I GESTIÓ

 •  Estudis de viabilitat
 •  Control de qualitat
 •  Adequació a Normatives actuals
 •  Tramitació d’Expedients de Legalització
 •  Tramitació i seguiment de llicències d’obra major i menor
 •  Tramitació dels Ajuts d'Institucions Públiques
© Culleré-Rendé | Arquitectes      info@cullererende.com   Arquitectes Huesca - Arquitectes Lleida Avís Legal |  Protecció de dades
Desenvolupat per Desenvolupat per