Protecció de dades


En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), CULLERE-RENDE, SLP, amb CIF B-25.665.548. Inscrita en el registre mercantil de Lleida, Tom 1.149, Foli, 215, Full, L-22.807, inscripció primera, d'ara endavant C+R ARQUITECTURA, posa en coneixement dels usuaris del Portal www.cullererende.com, la següent informació

  1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s'ofereixen a través de la Web a què s'accedeix, entre d'altres, mitjançant l’adreça principal IP www.cullererende.com, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers el 'responsable' dels quals és l'empresa C+R ARQUITECTURA, amb domicili en Mare de Déu de Salgar, 40. 25730 Artesa de Segre (Lleida).
  2. Quan per a la utilització o sol·licitud d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.
  3. En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s'ofereixen a través del present Lloc Web o la seva tramesa mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten la incorporació de les dades facilitades als fitxers automatitzats del C+R ARQUITECTURA
  4. Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se mitjançant la tramesa d'un e-mail a info@cullererende.com o per comunicació escrita dirigida a C+R ARQUITECTURA amb domicili en Mare de Déu de Salgar, 40. 25730 Artesa de Segre (Lleida), indicant com a referència 'dades personals'.
  5. Les dades registrades únicament seran utilitzades amb la finalitat de possibilitar el normal desenvolupament dels serveis i informacions sol·licitats per l'usuari, efectuar estadístiques, remetre informació de caràcter cultural, científic, empresarial i altres finalitats derivades de les activitats i serveis propis de l'entitat responsable dels fitxers.
  6. L'adreça electrònica facilitada pels usuaris durant el procés de subscripció a algun servei ofert pel Portal www.cullererende.com, podrà ser utilitzada per a la comunicació dels butlletins informatius del C+R ARQUITECTURA, així com dels nous serveis i/o activitats de l'empresa. L'usuari, en qualsevol moment, podrà revocar el seu consentiment mitjançant la tramesa d'un e-mail a info@cullererende.com.
  7. C+R ARQUITECTURA es compromet a no recollir informació innecessària sobre els seus usuaris, indicant-los en cada moment el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que els siguin plantejades, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.
    Així mateix, es compromet a adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, implementant a l'esmentada finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.
  8. C+R ARQUITECTURA es reserva el dret a modificar la política de tractament i seguretat de dades personals, sempre en els termes permesos per la legislació vigent i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc de la Web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es considerin oportú
© Culleré-Rendé | Arquitectes      info@cullererende.com   Arquitectes Huesca - Arquitectes Lleida Avís Legal |  Protecció de dades
Desenvolupat per Desenvolupat per